Įstatai

VšĮ „Nekilnojamojo turto brokerių rūmai“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Nekilnojamojo turto brokerių rūmai“  (toliau vadinama – įstaiga) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą verslo skatinimo, švietimo, informacijos sklaidos srityse bei susijusiose srityse.

2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais ir šiais įstatais.

4. Įstaiga turi antspaudą, pavadinimą, savarankišką balansą, sąskaitas bankuose.

5. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

6. Pagal savo prievoles įstaiga atsako nuosavybės teise jai priklausančiu turtu. Dalininkai atsako tik savo įnešto kapitalo dalimi.

7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

8. Įstaigos veiklos tikslai yra šie:

 • Skleisti informaciją apie nekilnojamojo turto brokerių veiklą,
 • Skatinti verslumą, laikantis profesinės etikos principų;
 • Atstovauti ir ginti nekilnojamojo turto brokerių intersus,
 • Bendradarbiauti su analogišką veiklą vykdančiomis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijomis;
 • Sudaryti organizacinę-materialinę bazę įstaigos tikslams pasiekti;

9. Įgyvendinant tikslus, viešoji įstaiga (įstaigos veiklos sritys bei rūšys):

 • Rūpinasi turimos maerialinės bazės plėtojimu, remontu, rekonstrukcija, panaudojimu;
 • Įstatymų nustatyta tvarka steigia juridinius asmenis, tampa juridinių asmenų dalyviu;
 • Rengia ir tvirtina savo veiklos programą;
 • Teikia dalykinę ir materialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 • Bendradarbiauja   su   analogišką veiklą vykdančiomis įstaigomis, asociacijomis, jų sąjungomis, kitais subjektais;
 • Vykdo šviečiamąją, konsultacinę ir kitą veiklą;
 • Nuomoja, perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja;
 • Skleidžia informaciją masinėse informavimo priemonėse;

10.        Įstaiga gali vykdyti ūkinę – komercinę veiklą:

 • Reklama, informacijos sklaida,
 • Informacinių, reklaminių ir/ar bet kurių kitų leidinių gamyba, platinimas,
 • Interneto svetainių admninistravimas;
 • Konsultacijos verslo plėtojimo ir kitais klausimais;
 • Nekilnojamojo turto tarpininkų veikla;
 • Turto pirkimas – pardavimas, administravimas.

11. Įstaiga gali vykdyti tik tokią veiklą, kuri neprieštarauja viešosios įstaigos veiklos tikslamas, numatytiems įstatuose, ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

12. Veiklą, kuriai reikalinga licencija ir/ar kitoksleidimas, viešoji įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus / licencijas.

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir įstaigos veiklos tikslams. Įstaiga turi teisę gauti paramą. Įstaiga lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Įstaiga tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Įstaiga negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose.

IV. ĮSTAIGOS DALININKŲ TEISĖS, PAREIGOS. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA. DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA.

14. Įstaigos dalininkais gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka perdavę įstaigai įnašą ir turintys įstatymų ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

15. Įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises:

15.1. dalyvauti ir balsuoti įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;

15.2. susipažinti su įstaigos dokumentais ir gauti įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą;

15.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, šiems įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

15.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius įstaigos valdymo organo kompetenciją;

15.5. kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.

16. Įstaigos dalininkas turi šias turtines teises:

16.1. gauti likviduojamos įstaigos turto dalį, neviršijančią jo (dalininko) kapitalo dalies, jeigu sumokėjus likviduojamos įstaigos skolas lieka įstaigos turto;

16.2. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

17. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Pageidaujantis tapti įstaigos dalininku asmuo privalo pateikti įstaigos vadovui atitinkamą prašymą. Sprendimas priimamas paprasta visuotinio dalininkų susirinkimo dalyvių balsų dauguma artimiausiame po prašymo pateikimo vykstančiame visuotiniame dalininkų susirinkime. Priimdamas sprendimą dėl naujo dalininko priėmimo, susirinkimas nustato jo įnašo dydį, sudėtį ir perdavimo įstaigai terminą. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

18. Dalininkų įnašus perduodant įstaigai, įnašų vertė yra įrašoma įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

19. Įstaigos dalininkas gali parduoti ar kitaip perleisti savo dalininko teises ar jų dalį kitiems asmenims (ne įstaigos dalininkams) tik gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą šių įstatų nustatyta tvarka.

20. Įstaigos dalininkas privalo raštu pranešti įstaigos vadovui apie ketinimą perleisti savo dalininko teises asmeniui, kuris nėra įstaigos dalininkas. Pranešime turi būti nurodyta kaina, dalininko teisių įgijėjas ir kitos sąlygos, kuriomis ketinama perleisti dalininko teises. Kiti įstaigos dalininkai turi pirmumo teisę įsigyti ketinimą perleisti pareiškusio dalininko teises. Keliems dalininkams pareiškus norą įsigyti perleidžiamas dalininko teises, kiekvienam iš jų perleidžiama dalis, proporcinga turimo įnašo viešosios įstaigos kapitale dydžiui, jeigu nesusitariama kitaip.

21. Visuotinis dalininkų susirinkimas per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi duoti sutikimą arba motyvuotą atsisakymą duoti sutikimą perleisti dalininko teises. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atsisakyti duoti sutikimą perleisti dalininko teises trečiajam asmeniui tik tuo atveju, jeigu bent vienas iš dalininkų pareiškia norą pirkti perleidžiamą dalį pasiūlytomis sąlygomis arba trečiojo asmens, kuriam dalininkas ketina perleisti dalininko teises, reputacija gali pakenkti įstaigos reputacijai ar įvaizdžiui visuomenėje. Jeigu visuotinis dalininkų susirinkimas per nurodytą terminą nepateikia atsakymo arba pateikia nemotyvuotą atsisakymą duoti sutikimą, dalininkas turi teisę perleisti savo dalininko teises pranešime nurodytomis sąlygomis pranešime nurodytam asmeniui.

22. Šių įstatų 19 punkte nurodytos sąlygos netaikomos perleidžiant dalininko teises kitam dalininkui arba testamentu.

V. ĮSTAIGOS VALDYMAS

23. Viešoji įstaiga teises ir pareigas įgyja per savo valdymo organus. Įstaiga negali įgyti teisių ir pareigų per savo dalininkus.

24. Įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas - direktorius.

VI. VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

25. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis įstaigos organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi viešosios įstaigos dalininkai.

26. Kiekvienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.

27. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

28. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą įstaigos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

29. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to raštu reikalauja bent vienas dalininkas. Tokiu atveju įstaigos vadovas privalo paskelbti apie šaukiamą susirinkimą per 10 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas taip pat gali būti sušauktas įstaigos vadovo iniciatyva. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi įstaigos dalininkas ar valdymo organo narys.

30. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą įstaigos vadovas privalo paskelbti dienraštyje „Klaipėda“ ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo.

31. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė dalininkų. Jeigu nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek asmenų susirinktų. Apie pakartotinį susirinkimą visiems dalininkams turi būti pranešta šių įstatų 30 p. Numatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pakartotinio susirinkimo dienos.

32. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime dalininkų balsų dauguma. Viešųjų įstaigų įstatymo 10 str. 1 d. 8,9,10 p. nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma. Ji negali būti mažesnė kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.

33. Balsavimas susirinkime atviras, išskyrus balsavimą dėl tų klausimų, dėl kurių paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma rengti slaptą balsavimą nusprendžia dalininkai.

34. Dalininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame dalininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Dalininko – juridinio asmens atstovo įgaliojimas turi būti patvirtintas juridinio asmens parašu ir antspaudu. Dalininko – fizinio asmens atstovo įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgaliojimas atstovauti dalininkui visuotiniame dalininkų susirinkime turi būti pateiktas atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą asmeniui iki susirinkimo pradžios.

VII. ĮSTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

35. Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas, kurį paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma skiria ir atleidžia visuotinis dalininkų susirinkimas.

36. Su įstaigos vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su įstaigos vadovu įstaigos vardu sudaro ir ją nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo ginčai tarp įstaigos vadovo ir įstaigos nagrinėjami teisme. Įstaiga ir įstaigos vadovas gali susitarti kad įstaigos vadovas pareigas eis neatlygintinai, t.y. viešaisiais pagrindais.

37. Įstaigos vadovas organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis. Įstaigos vadovas:

37.1. vadovauja įstaigos darbui, rengia veiklos planus, teikia juos tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui;

37.2. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus, vadovaudamasis jam suteiktais įgaliojimais;

37.3. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, užtikrina įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą;

37.4. vadovauja įstaigos personalui, nustato įstaigos darbuotojų etatus ir jų atlyginimus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

37.5. tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

37.6. įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus, nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius įstaigos vardu turi teisę kiti įstaigos darbuotojai, suteikia jiems įgaliojimus;

37.7. atstovauja įstaigai teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose ir esant santykiams su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, palaiko glaudžius ryšius su verslininkais, Lietuvos ir tarptautinėmis verslo organizacijomis;

37.8. leidžia įsakymus, kuriuos vykdyti įstaigos darbuotojai privalo;

37.9. nustato įstaigos vidaus tvarką, atlieka kitas šiuose įstatuose ir/ar teisės aktuose nustatytas funkcijas.

38. Įstaigos vadovas atsako už:

38.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;

38.2. praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitos parengimą;

38.3. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

38.4. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

38.5. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

38.6. įstaigos dalininkų registravimą;

38.7. informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;

38.8. viešos informacijos paskelbimą;

38.9. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.

VIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

39. Iniciatyvos teisę keisti įstaigos įstatus turi įstaigos vadovas, įstaigos dalininkai.

40. Įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu, priimtu paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.

41. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstaigos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

42. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui registruoti turi būti pateikti pakeisti įstaigos įstatai ir nurodyti jų pakeitimai.

IX. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR LIKVIDAVIMAS

43. Įstaigos filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu.

44. Filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina dalininkų susirinkimas.

45. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia įstaigos vadovas - direktorius.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

46. Dalininkui raštu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, įstaigos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašų, kitų įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentų, kuriais įforminti įstaigos vadovo sprendimai. Atsisakymą pateikti dokumentus įstaiga turi įforminti raštu, jeigu dalininkas to pareikalauja. Ginčus dėl dalininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

47. Už informacijos pateikimą įstaigos dalininkams atsakingas įstaigos vadovas.

48. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

49. Įstaigos pranešimai ir kita informacija, kurią įstaiga privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Klaipėda“) arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

50. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais įstaigos pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, įstaigos dalininkams, kreditoriams ir kitiems asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

51. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Klaipėda“.

XII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

52. Įstaigos vadovo parengta praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaita yra vieša.

53. Įstatymų numatytais atvejais informacija apie įstaigos veiklą visuomenei skelbiama dienraštyje „Klaipėda“.

Įstatai pasirašyti 2011 m. gegužės 9 d.